.357.sk - ČLENSTVO V NAŠOM ŠPORTOVO-STRLECKOM KLUBE


AKO SA STAŤ NAŠÍM ČLENOM?


KTO MÔŽE BYŤ ČLEN?


 • členmi združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku, majú slovenské štátne občianstvo a stotožňujú sa s poslaním a cieľmi združenia (viď „STANOVY ŠSK .357„)
 • členmi združenia môžu byť aj právnické osoby registrované na území Slovenskej republiky (zastupuje ich nimi poverený štatutár)


AKO SA REGISTROVAŤ?

POSTUP REGISTRÁCIE

 • 1. KONTAKTOVANIE ZDRUŽENIA „ZÁUJEM O ČLENSTVO„
 • 2. PODANIE ŽIADOSTI PO ABSOLVOVANÍ ROZHOVORU
 • 3. VYBAVENIE ŽIADOSTI
 • 4. DORUČENIE
1. KONTAKTOVANIE ZDRUŽENIA „ZÁUJEM O ČLENSTVO„

Žiadateľ „riadne“ vyplní kontaktný formulár v časti „KONTAKT“ a do predmetu uvedie „záujem o členstvo“. Každého žiadateľa do 5 dní telefonicky kontaktujeme a vykonáme s ním osobný rozhovor, kde dostane informácie o organizácii v združení, ochrane svojich osobných údajov a ďalšie informácie o postupe registrácie. Až na základe absolvovaného rozhovoru môže byť zaslaná prihláška vrátane metodiky spracovania osobných údajov potrebných pre podanie žiadosti.

* Celý proces prebieha elektronicky, tak aby bola dodržaná chronológia, neprišlo k omylu a bola dodržaná metodika ochrany osobných údajov.  Pokus o kontaktovanie žiadateľa vykonávame max. 2x.

2. PODANIE ŽIADOSTI PO ABSOLVOVANÍ ROZHOVORU

Po „kladnom“ absolvovaní telefonického rozhovoru, prídu žiadateľovi na e-mailovú adresu (uvedenú v kontaktom formulári) inštrukcie, formulár prihlášky, metodika ochrany osobných údajov, etický kódex a stanovy združenia, ktoré si žiadateľ (ak tak ešte neurobil) nezabudne pred podaním žiadosti riadne preštudovať.

následne

Žiadateľ môže  zaslať riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu so svojou fotografiou o rozmere 30 x 35 mm na adresu Športovo-strelecký klub .357, o. z.; Štefanov 231 (alebo 345), 906 45 Štefanov. Prihláška môže byť podaná aj osobne, po dohode s niektorým zo štatutárov klubu.

alebo

Žiadateľ zašle „preskenovanú a podpísanú“ prihlášku elektronicky v odpovedi na e-mail s inštrukciami vo formáte .pdf. Do prílohy vloží okrem vyplnenej prihlášky aj svoju fotografiu o rozmeroch 30 x 35 mm vo formáte .jpg alebo .png. Upozorňujeme, že v prípade nekvalitného skenu prihlášky/fotografie nebude prihláška akceptovaná. Originál prihlášky si uchová a pri najbližšej príležitosti odovzdá združeniu.

*Fotografia je dôležitou súčasťou registrácie, bez nej registráciu nemôžeme vykonať.


UPOZORNENIE:


Žiadateľ svojím podpisom súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona „č. 18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ za účelom registrácie v združení a administratívnych úkonov spojených s členstvom v združení po dobu trvania členstva, v súlade s metodickými usmerneniami spracovávania osobných údajov združenia.


UPOZORNENIE pre nedržiteľov zbrojného preukazu (ďalej len „osoba bez ZP“):


 • osoba bez ZP musí mať minimálne 18 rokov a musí mať pri sebe občiansky preukaz
 • ak bude chcieť osoba bez ZP vykonávať streľbu, musí pri prvej návšteve klubovej strelnice absolvovať kurz bezpečnej manipulácie so zbraňou pod vedením niektorého z inštruktorov združenia (ak bude treba aj opakovane)
 • ak bude chcieť osoba bez ZP vykonávať streľbu, musí mať na každej klubovej strelnici zodpovedný doprovod v podobe osoby vlastniacej ZP, ktorá je členom združenia ŠSK .357
 • osoba bez ZP bude môcť strieľať len pod dozorom (t. j. zodpovedný doprovod musí byť vždy pri streľbe pri nej, POZOR strieľať smie len jeden)
 • osoba bez ZP nesmie pri sebe nosiť na klubovej strelnici strelnú zbraň ani strelivo
 • ak bude na klubovej strelnici viac členov vykonávajúcich streľbu a osoba bez ZP nebude vykonávať streľbu, bude sa musieť v rámci bezpečnosti pohybovať mimo priestorov vyhradených na streľbu (situáciu posúdi inštruktor alebo správca)
 • osoba bez ZP sa nebude môcť zúčastňovať medzi klubových streleckých súťaží (t. j. ako strelec) organizovaných združením ŠSK .357
 • osoba bez ZP  „musí“ absolvovať klubovú strelnicu aspoň 3x počas klubovej sezóny (trvanie od 1.1. do 31.12. daného roka).
3. VYBAVENIE ŽIADOSTI

Žiadateľ bude do 10 dní od podania žiadosti, e-mailom alebo telefonicky informovaný o jej stave (kontrola údajov). Prijatiu žiadateľa do združenia predchádza hlasovanie štatutárov združenia, kde sa musia všetci zhodnúť za prijatie uchádzača. Následne budú žiadateľovi zaslané inštrukcie pre platbu členského príspevku.

Po registrácii do združenia obdrží nový člen spolu s „členským preukazom“ (platnosť vždy na jeden rok) aj jedno vyhotovenie „potvrdenia o členstve“ pre príslušnú ORPZ.

Ďalšie vyhotovenie vydáme na požiadanie, cena za každé ďalšie vyhotovenie je 5 € (za uznanie/neuznanie neoriginálu/prefoteného potvrdenia nepreberáme zodpovednosť). Berte na vedomie, že potvrdenie nesmie byť pri predložení na príslušný ORPZ staršie ako 3 mesiace. Takže ak budete potrebovať vydať potvrdenie s neskorším dátumom, dopredu nás o tom informujte

4. DORUČENIE

Ak si žiadateľ/člen nedohodne inak , potvrdenie o členstve mu bude zaslané poštou na adresu uvedenú v prihláške.


DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:


Členský príspevok je platný vždy na jeden „kalendárny“ rok, bez ohľadu na to, v ktorej časti prebiehajúceho kalendárneho roka sa žiadateľ stane členom. Avšak od 1. 11. daného roku môžeme registrovať členov na nadchádzajúci rok! Každý novo prijatý člen má tzv. ročnú skúšobnú dobu, kde sa po jej uplynutí následne rozhodne o pokračovaní alebo nepokračovaní člena v našom združení  (viac informácií poskytneme pri osobnom rozhovore).


DÔLEŽITÉ PRAVIDLO:


V čase konania štandardnej klubovej strelnice nemajú cudzie osoby na strelnicu prístup ! ! !

(žiadne návštevy, deti, rodinní príslušníci, pozorovatelia a pod.)

V prípade nedodržania tohto pravidla, hrozí členovi vylúčenie zo združenia.


Člen môže priviesť na štandardnú klubovú strelnicu niekoho iného/ďalšieho tzv. „neklubáka“ (t. j. osoba vekom od 18 rokov, ktorá by mala záujem o členstvo v združení), za nasledovných podmienok:

 • musí sa vopred dohodnúť s niektorým zo štatutárov združenia a to minimálne 48h vopred
 • musí absolvovať krátky exkurz prevádzky a pohybu po strelnici pod vedením správcu strelnice (trvanie 25-30 min.)
 • ak správca strelnice uzná za vhodné, musí absolvovať krátky kurz bezpečnej manipulácie so zbraňou

Výška poplatku za vstup nečlena je 50 € (za tento poplatok jednorazovo využíva klubovú strelnicu ako bežný člen). Je nevyhnutné, aby mala takáto osoba pri sebe občiansky preukaz (a ak je držiteľom ZP a má pri sebe strelnú zbraň aj zbrojný preukaz). V prípade vyššieho počtu klubových strelcov na jednotlivých streliskách musí dodržiavať pokyny správcu. V prípade nedodržania prevádzkového poriadku, môže byť z klubovej strelnice vykázaný.


FAQ


VZOR ČLENSKÉHO PREUKAZU
ČLENOVIA

ZOZNAM ČLENOV ŠSK .357

Zoznam pridelených členských čísiel s informáciou o predĺžení členstva pre rok 2024:


000 ÁNO
001 ÁNO
002 ÁNO
003 ÁNO
004 ÁNO
005 ÁNO
006 ÁNO
007 ÁNO
008 ÁNO
009 ÁNO
010 ÁNO
011 ÁNO
012 ÁNO
013 ÁNO
014 ÁNO
015 ÁNO
016 ÁNO
017 ÁNO
072 ÁNO
073 ÁNO
074 ÁNO
075 ÁNO
076 ÁNO
077 ÁNO
078 ÁNO
079 ÁNO
080 ÁNO
081 ÁNO
082 ÁNO
083 ÁNO
084 ÁNO
085 ÁNO
086 ÁNO
087 ÁNO

*Posledná aktualizácia 18.05.2024, 19:20

018 ÁNO
019 ÁNO
020 ÁNO
021 ÁNO
022 ÁNO
023 ÁNO
024 ÁNO
025 ÁNO
026 ÁNO
027 ÁNO
028 ÁNO
029 ÁNO
030 ÁNO
031 ÁNO
032 ÁNO
033 ÁNO
034 ÁNO
035 ÁNO
036 ÁNO
037 ÁNO
038 ÁNO
039 ÁNO
040 ÁNO
041 ÁNO
042 ÁNO
043 ÁNO
044 ÁNO
045 ÁNO
046 ÁNO
047 ÁNO
048 ÁNO
049 ÁNO
050 ÁNO
051 NIE
052 ÁNO
053 ÁNO
054 ÁNO
055 NIE
056 ÁNO
057 ÁNO
058 ÁNO
059 ÁNO
060 ÁNO
061 ÁNO
062 ÁNO
063 ÁNO
064 ÁNO
065 ÁNO
066 ÁNO
067 ÁNO
068 ÁNO
069 ÁNO
070 ÁNO
071 ÁNO


REKLAMNÉ PREDMETY
ŠSK .357


Vyberte si niektorí z našich klubových reklamných predmetov a ukážte, že patríte k nám!


Našim partnerom pre výrobu klubových predmetov je reklamná spoločnosť Speedmedia s.r.o..
DOKUMENTY
NA STIAHNUTIE


 • Stanovy Športovo-streleckého klubu .357, o. z.
 • Prevádzkový poriadok strelnice
 • Prvá pomoc a požiarne pokyny pri pohybe na strelnici
 • Čestné prehlásenie o zmene osobných údajov
 • Kalendár klubových podujatí (verzia pre tlač)