ČLENSTVO


AKO SA STAŤ NAŠÍM ČLENOM?


KTO MÔŽE BYŤ ČLEN?


 • členmi združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku, majú slovenské štátne občianstvo a stotožňujú sa s poslaním a cieľmi združenia (viď “STANOVY ŠSK .357“)
 • členmi združenia môžu byť aj právnické osoby registrované na území Slovenskej republiky (zastupuje ich nimi poverený štatutár)


AKO SA REGISTROVAŤ?

POSTUP REGISTRÁCIE

 • 1. KONTAKTOVANIE ZDRUŽENIA “ZÁUJEM O ČLENSTVO“
 • 2. PODANIE ŽIADOSTI
 • 3. VYBAVENIE ŽIADOSTI
 • 4. DORUČENIE
1. KONTAKTOVANIE ZDRUŽENIA “ZÁUJEM O ČLENSTVO“

Žiadateľ riadne vyplní kontaktný formulár v časti “KONTAKT” a do predmetu uvedie “záujem o členstvo”. Každého žiadateľa do 5 dní e-mailom alebo telefonicky kontaktujeme a vykonáme s ním osobný rozhovor. Následne mu môže byť zaslaná prihláška vrátane metodiky spracovania osobných údajov potrebných pre podanie žiadosti.

2. PODANIE ŽIADOSTI

Žiadateľ si nezabudne pred podaním žiadosti riadne preštudovať stanovy združenia, prevádzkový poriadok pohybu po strelnici a pravidlá poskytnutia prvej pomoci vrátane požiarnych pokynov.

následne

Žiadateľ zašle riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu so svojou fotografiou o rozmere 30 x 35 mm na adresu Športovo-strelecký klub .357, o. z.; Štefanov 231 (alebo 341), 906 45 Štefanov. Prihláška môže byť podaná aj osobne, po dohode s niektorým zo štatutárov klubu.

alebo

Žiadateľ zašle “preskenovanú a podpísanú” prihlášku elektronicky na e-mailovú adresu prihlaska@ssk357.eu, prípadne na ssk.357oz@gmail.com vo formáte .pdf. Do predmetu žiadateľ uvedie „žiadosť – svoje meno“ a v prílohe zašle vyplnenú prihlášku spolu s fotografiou o rozmeroch 30 x 35 mm vo formáte .jpg alebo .png. Upozorňujeme, že v prípade nekvalitného skenu prihlášky/fotografie nebude prihláška akceptovaná. Originál prihlášky si uchová a pri najbližšej príležitosti odovzdá združeniu.

Fotografia je dôležitou súčasťou registrácie, bez nej registráciu nemôžeme vykonať.


UPOZORNENIE:


Žiadateľ svojím podpisom súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona „č. 18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ za účelom registrácie v združení a administratívnych úkonov spojených s členstvom v združení po dobu trvania členstva, v súlade s metodickými usmerneniami spracovávania osobných údajov združenia.


UPOZORNENIE pre nedržiteľov zbrojného preukazu (ďalej len „osoba bez ZP“):


 • osoba bez ZP musí mať minimálne 18 rokov a musí mať pri sebe občiansky preukaz
 • ak bude chcieť osoba bez ZP vykonávať streľbu, musí pri prvej návšteve klubovej strelnice absolvovať kurz bezpečnej manipulácie so zbraňou pod vedením niektorého z inštruktorov združenia (ak bude treba aj opakovane)
 • ak bude chcieť osoba bez ZP vykonávať streľbu, musí mať na každej klubovej strelnici zodpovedný doprovod v podobe osoby vlastniacej ZP, ktorá je členom združenia ŠSK .357
 • osoba bez ZP bude môcť strieľať len pod dozorom (t. j. zodpovedný doprovod musí byť vždy pri streľbe pri nej, POZOR strieľať smie len jeden)
 • osoba bez ZP nesmie pri sebe nosiť na klubovej strelnici strelnú zbraň ani strelivo
 • ak bude na klubovej strelnici viac členov vykonávajúcich streľbu a osoba bez ZP nebude vykonávať streľbu, bude sa musieť v rámci bezpečnosti pohybovať mimo priestorov vyhradených na streľbu (situáciu posúdi inštruktor alebo správca)
 • osoba bez ZP sa nebude môcť zúčastňovať medzi klubových streleckých súťaží (t. j. ako strelec) organizovaných združením ŠSK .357
3. VYBAVENIE ŽIADOSTI

Žiadateľ bude do 10 dní od podania žiadosti, e-mailom alebo telefonicky informovaný o jej stave (kontrola údajov). Prijatiu žiadateľa do združenia predchádza hlasovanie štatutárov združenia, kde sa musia všetci zhodnúť za prijatie uchádzača. Následne budú žiadateľovi zaslané inštrukcie pre platbu členského príspevku.

Po registrácii do združenia obdrží nový člen spolu s “členským preukazom” (platnosť vždy na jeden rok) aj jedno vyhotovenie „potvrdenia o členstve” pre príslušnú ORPZ.

Ďalšie vyhotovenie vydáme na požiadanie, cena za každé ďalšie vyhotovenie je 5 € (za uznanie/neuznanie neoriginálu/prefoteného potvrdenia nepreberáme zodpovednosť). Berte na vedomie, že potvrdenie nesmie byť pri predložení na príslušný ORPZ staršie ako 3 mesiace. Takže ak budete potrebovať vydať potvrdenie s neskorším dátumom, dopredu nás o tom informujte

4. DORUČENIE

Ak si žiadateľ/člen nedohodne inak, členský preukaz, potvrdenie o členstve mu budú zaslané poštou na adresu uvedenú v prihláške.


DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:


Členský príspevok je platný vždy na jeden “kalendárny” rok, bez ohľadu na to, v ktorej časti prebiehajúceho kalendárneho roka sa žiadateľ stane členom. Od 1. 11. daného roku registrujeme členov na nadchádzajúci rok!


DÔLEŽITÉ PRAVIDLO:


V čase konania štandardnej klubovej strelnice nemajú cudzie osoby na strelnicu prístup ! ! !

(žiadne návštevy, deti, rodinní príslušníci, pozorovatelia a pod.)

V prípade nedodržania tohto pravidla, hrozí členovi vylúčenie zo združenia.


Člen môže priviesť na štandardnú klubovú strelnicu niekoho iného/ďalšieho tzv. “neklubáka” (t. j. osoba vekom od 18 rokov, ktorá by mala záujem o členstvo v združení), za nasledovných podmienok:

 • musí sa vopred dohodnúť s niektorým zo štatutárov združenia
 • osoba musí mať podanú prihlášku do združenia
 • ak niektorí zo štatutárov uznajú za vhodné, musí absolvovať krátky kurz bezpečnej manipulácie so zbraňou

V takom prípade platí pravidlo, že má k dispozícii jeden vstup, kde zaplatí poplatok vo výške 10 € (za tento poplatok jednorazovo využíva klubovú strelnicu ako bežný člen). Je nevyhnutné, aby mala takáto osoba pri sebe občiansky preukaz (ak je držiteľom ZP a má pri sebe strelnú zbraň aj zbrojný preukaz). Ak sa rozhodne, že sa nestane členom združenia, už nebude mať viac na klubovú strelnicu prístup.


FAQ


VZOR ČLENSKÉHO PREUKAZU
ČLENOVIA

ZOZNAM ČLENOV ŠSK .357

Zoznam pridelených členských čísiel s informáciou o uhradení/neuhradení členského príspevku pre rok 2020:


000 uhradený
001 uhradený
002 uhradený
003 uhradený
004 uhradený
005 uhradený
006 uhradený
007 uhradený
008 uhradený
009 uhradený
010 uhradený
011 uhradený
012 uhradený
013 uhradený
014 uhradený
015 uhradený
016 uhradený
017 uhradený
018 uhradený
019 uhradený
020 uhradený
021 uhradený
022 uhradený
023 uhradený
024 uhradený
025 uhradený
026 uhradený
027 uhradený
028 uhradený
029 uhradený
030 uhradený
031 uhradený
032 uhradený
033 uhradený
034 uhradený
035 uhradený
036 uhradený
037 uhradený
038 uhradený
039 uhradený
040 uhradený
041 uhradený
042 uhradený
043 uhradený
044 uhradený
045 uhradený
046 uhradený
047 uhradený
048 uhradený
049 uhradený
050 uhradený
051 uhradený
052 uhradený
053 uhradený
054 uhradený
055 uhradený
056 uhradený
057 uhradený
058 uhradený
059 uhradený
060 uhradený
061 uhradený
062 uhradený
063 uhradený
064 uhradený
065 uhradený
066 uhradený
067 uhradený
068 neuhradený

* Posledná aktualizácia 13.3.2020/10:00REKLAMNÉ PREDMETY
ŠSK .357


Vyberte si niektorí z našich klubových reklamných predmetov a ukážte, že patríte k nám!Čas výroby reklamných predmetov závisí od počtu kusov, spravidla neprekračuje po zadaní do výroby 30 dní. Záujemcov prosíme o trpezlivosť, aby sme naplnili kvótu aspoň 5 ks reklamných predmetov pre objednanie. Reklamné predmety ako “sprostredkovateľ” nechávame vyrábať u rôznych dodávateľov (podľa variantu). Ceny za reklamné predmety sú konečné, tak ako nám ich zaslali dodávatelia. Pri odbere pomocou Slovenskej pošty treba rátať s poštovným cca 3 €. O procese spracovania a termíne dodania vás budeme informovať.


DOKUMENTY
NA STIAHNUTIE


 • Stanovy Športovo-streleckého klubu .357, o. z.
 • Prevádzkový poriadok streľnice
 • Prvá pomoc a požiarne pokyny pri pohybe na strenici
 • Čestné prehlásenie o zmene osobných údajov
 • Kalendár klubových podujatí (verzia pre tlač)