.357.sk - O NAŠOM OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ


KTO SME?


Sme občianske združenie „Športovo-strelecký klub .357, o. z.“ so sídlom Štefanov 231, 906 45 Štefanov (ďalej len „ŠSK .357“), ktoré bolo oficiálne založené dňa 09. 04. 2013 zapísaním do registra občianskych združení Ministerstvom vnútra SR.

ŠSK .357 je mimovládnym, nepolitickým a dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb založeným a vykonávajúcim činnosť na základe príslušných ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Združenie je streleckou organizáciou v zmysle ust. § 28a zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.

Nepodieľame sa na žiadnych aktivitách, ktoré by mohli podporovať extrémizmus alebo násilie, prípadne aktivity, ktoré by mohli byť spojované s prípravou občanov na obranu štátu.KTO STOJÍ ZA NAŠIM VZNIKOM?

ZAKLADATELIA ZDRUŽENIA


MICHAL VIZVÁRY

predseda združenia

(Štefanov 231, 906 45 Štefanov)Mgr. JOZEF ŠUSTER

podpredseda združenia

(Štefanov 345, 906 45 Štefanov)JOZEF ŠUSTER st.

pokladník združenia

(Štefanov 341, 906 45 Štefanov)
ČÍM SA ZAOBERÁME?

HLAVNÉ POSLANIE ZDRUŽENIA

  • klub sa výhradne zaoberá športovou činnosťou, ktorej hlavnou náplňou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky a medzinárodných pravidiel
  • vydáva svojim členom potvrdenie o členstve podľa ust. § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov
  • organizuje benefičnú, hospodársku a sponzorskú činnosť aj so zabezpečením primeranej propagácie pre prispievateľov a podporovateľov
  • organizuje kultúrne, spoločenské a športové podujatia za účelom podpory a propagácie športových streleckých disciplín
  • usporadúva školenia bezpečnej manipulácie s palnými zbraňami
  • usporadúva kurzy prvej pomoci
  • usporadúva, organizuje a vykonáva tréningové aktivity a športové strelecké súťaže podľa pravidiel športovej streľby pre národné a medzinárodné športové strelecké disciplíny, a to zamerané na športovú streľbu zo samonabíjacích, opakovacích, jednovýstrelových a viacvýstrelových krátkych a dlhých guľových a brokových palných zbraní civilného, športového alebo pôvodne vojenského charakteru a zbraní historických, vrátane nácviku statickej aj dynamickej športovej streľby z uvedených zbraní, a to všetko podľa pravidiel, nie však výlučne, ISSF, IDPA, IPSC, LOS-SK, LOS a SASS
  • vykonáva činnosti smerujúce k zachovaniu kultúrnych hodnôt, podpore vzdelávania a podpore a rozvoju telesnej kultúry, a to najmä na poli športovej streľby
  • zabezpečuje vyhľadávanie, výber, prípravu a výchovu talentovaných jedincov streleckého športu spomedzi detí a mládeže a rast ich všeobecnej športovej výkonnosti; venuje sa špeciálnej športovej príprave mládeže do 18 rokov veku v streleckom športe
  • venuje sa všeobecnej športovej príprave detí a mládeže a občanov zdravotne postihnutých zaujímajúcich sa o strelecký šport


AKO NÁS SPOZNÁTE?

LOGÁ ZDRUŽENIA