.357.sk - Zásady ochrany osobných údajov


GDPR


Vážený návštevník webovej stránky www.357.sk,

v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame vaše osobné údaje:


 • 1. KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
 • 2. VYMEDZENIE POJMOV
 • 3. AKÁ JE METODIKA SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?
 • 4. AKÝM SPÔSOBOM UDEĽUJETE SÚHLAS NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
 • 5. AKO MÔŽETE SÚHLAS NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ODVOLAŤ?
 • 6. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
 • 7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 • 8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?
 • 9. AKO MÔŽETE VAŠE PRÁVA UPLATNIŤ?
1. KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správcom vašich osobných údajov je prevádzkovateľ tejto webovej stránky:

Športovo-strelecký klub .357, o. z.
Štefanov 231
906 45 Štefanov
Slovenská republika

Právna forma: občianske združenie
IČO: 42 293 448
DIČ: 202 377 9065

Zodpovedná osoba:

Mgr. JOZEF ŠUSTER
Štefanov 341
906 45 Štefanov


(ďalej len „prevádzkovateľ“ a „zodpovedná osoba“)

2. VYMEDZENIE POJMOV

Zodpovedná osoba – určená osoba v zmysle § 44, § 45, § 46 zákona č. 18/2018 Z. z., ako spracovateľ osobných údajov členov združenia po dobu ich členstva v združení, uchádzačov o členstvo v združení ako aj súvisiacich činností združenia na športových, propagačných a prednáškových podujatiach.

Potrebné údaje – jedná sa o základné osobné údaje v zmysle § 8 zákona č. 18/2018 Z. z. potrebné pre kontaktovanie združenia,  registráciu v združení, pre následné vydanie potvrdenia o členstve v športovo-streleckom klube a vydanie klubového preukazu.

Kontaktný formulár – elektronický formulár umiestnený na klubovej stránke združenia www.357.sk/kontakt pomocou ktorého osoba/záujemca kontaktuje združenie vo forme elektronickej správy odosielanej do e-mailovej schránky združenia.

Komunikačný kanál – združenie využíva pre všeobecné informovanie svojich členov, záujemcov elektronickú poštu, v prípade potreby listovú korešpondenciu, telefonický rozhovor a zdieľanie informácií pomocou sociálnych sietí.

Vrátenie materiálov – proces, pri ktorom sa v rámci ochrany osobných údajov žiadateľa alebo člena vrátia všetky hmotné materiály s osobnými údajmi (prihláška, list z knihy členov združenia vrátane fotografie) späť žiadateľovi alebo už nečlenovi pomocou papierovej korešpondencie vrátane príloh a ak vznikla, vymaže sa elektronická korešpondencia.

3. AKÁ JE METODIKA SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Kontaktovanie združenia

Kontaktovanie združenia za účelom poskytnutia informácií, záujmu o členstvo môže prebiehať pomocou elektronického formulára umiestneného na webových stránkach združenia. Povinné polia formulára Meno a E-mailová adresa sú potrebné pre identifikáciu žiadateľa, následnú komunikáciu a elimináciu nevyžiadanej pošty alebo phising-u. Po odoslaní je formulár prijatý do e-mailovej schránky združenia info@357.sk. Ďalšia komunikácia prebieha podľa kapitoly Zasielanie e-mailov. Ochrana osobných údajov sa pri využívaní e-mailovej korešpondencie realizuje v dikcii daného subjektu poskytujúceho e-mailové služby.

Elektronická korešpondencia – zasielanie e-mailov

Komunikácia s dopytujúcimi/uchádzačmi/členmi prebieha primárne elektronickou poštou pomocou poskytovateľa e-mailových služieb združenia na e-mailovú adresu uvedenú v kontaktom formuláre/prihláške uchádzača/člena, (adresy môžu byť uložené v adresári poskytovateľa e-mailových služieb združenia).

Ak sa jedná o hromadnú korešpondenciu, vždy sa používa spôsob „tzv. skrytej kópie Bcc“, tak aby ostatní adresáti nevideli e-mailové adresy ostatných adresátov hromadnej elektronickej korešpondencie.

V prípade telefonického kontaktovania spracúvame aj vaše telefónne číslo.

Pri návšteve našej webovej stránky získavame a využívame aj súbory cookies.

Spracovávanie súborov cookies

Súbory cookies spracúvame kvôli nastaveniu obsahu webovej stránky vzhľadom na preferencie používateľa a optimalizáciu využitia webovej stránky. Takisto sa spracúvajú kvôli vytvoreniu anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré pomáhajú analyzovať, akým spôsobom používateľ používa webovú stránku. Informácie tak pomáhajú zlepšovať štruktúru a obsah webovej stránky.

4. AKÝM SPÔSOBOM UDEĽUJETE SÚHLAS NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám udeľujete zaškrtnutím štvorčeka (tzv. “checkboxu”), ktorý sa nachádza pri kontaktnom formulári. Potvrdíte tým, že ste sa oboznámili s informáciami ohľadom našich Zásad ochrany osobných údajov, súhlasíte s nimi a dobrovoľne nám udeľujete súhlas na spracovanie vašich osobných údajov za účelom vybavenia vašej požiadavky.

Súhlas s používaním súborov cookies nám udeľujete potvrdením tlačidla “Súhlasím”, ktoré sa nachádza v spodnej časti webovej stránky. Potvrdíte tým, že ste sa oboznámili s informáciami ohľadom našich Zásad používania súborov cookie, súhlasíte s nimi a dobrovoľne nám udeľujete súhlas na používanie týchto súborov za účelom vytvorenia anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré pomáhajú analyzovať, akým spôsobom používateľ používa webovú stránku.

5. AKO MÔŽETE SÚHLAS NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ODVOLAŤ?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dobrovoľne dali, môžete kedykoľvek odvolať:

 • zaslaním oznámenia na náš e-mail info@357.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na našu adresu:

Športovo-strelecký klub .357, o. z.
Štefanov 231
906 45 Štefanov

6. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Prístup k vašim osobným údajom má primárne prevádzkovateľ tejto webovej stránky v zastúpení štatutárneho orgánu združenia.

a sekundárne:

spoločnosť Google (služba e-mailového klienta a Google Analytics).

Poskytnutie osobných údajov tretej strane – poskytnutie osobných údajov členov v zákonom daných podmienkach napríklad pre príslušné ORPZ, zasielanie papierovej pošty pomocou doručovateľskej služby, alebo v iných zákonných prípadoch, kedy je združenie povinné takéto údaje vydať.

Dbáme na to, aby sme postupovali v súlade s platnými zákonmi, sme viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvame výlučne v rozsahu potrebnom pre vykonanie úkonov žiadateľa, dopytujúceho a primerane ich chránime v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania záujmu o členstvo vo fáze žiadosti, alebo počas trvania členstva v združení a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu.

Uchovávanie údajov získaných prostredníctvom správy zaslanej cez kontaktný formulár, alebo správy zaslanej priamo na naše e-mailové adresy info@357.sk alebo ssk.357oz@gmail.com sa realizujú nasledovne:

V prípade, že neprišlo k manuálnemu archivovaniu správ, prebieha vymazávanie elektronickej korešpondencie automaticky poskytovateľom e-mailových služieb (nastavené na vymazávanie správ starých 1 rok). Ochrana osobných údajov sa pri využívaní e-mailovej korešpondencie realizuje v dikcii daného subjektu poskytujúceho e-mailové služby. Súbory cookies uchovávame po dobu 38 mesiacov.

8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požiadať nás o potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje. Na základe vašej žiadosti vám zašleme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov.


2. Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na opravu vašich osobných údajov, ak sú nesprávne, neúplné, alebo neaktuálne.


3. Právo na vymazanie osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať vaše osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva
 • neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie
 • na splnenie zákonnej povinnosti
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia
 • na účely archivácie vo verejnom záujme
 • na účely vedeckého alebo historického výskumu
 • na štatistické účely
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť
 • ak spracúvame vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia
 • ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • ak namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len s vašim súhlasom
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu

5. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme vám na základe vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).


9. AKO MÔŽETE VAŠE PRÁVA UPLATNIŤ?

V prípade, že si chcete uplatniť niektoré z vašich práv, sa na nás môžete obrátiť so žiadosťou:

 • zaslaním oznámenia na náš e-mail info@357.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na našu adresu Športovo-strelecký klub .357, o. z., Štefanov 231, 906 45 Štefanov

Všetkými doručenými žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku vybavenia každej z nich vás budeme informovať spôsobom, akým nám bola konkrétna žiadosť doručená.

Ak predpokladáte, že došlo k porušeniu vašich práv, máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR (adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; Tel: 02/ 32 31 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webová stránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/).


Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia, dňa 01. 01. 2019.

Ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našom združení, vyhradzujeme si právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť.